STADGAR för HÄLSÖ VÄNNERS INTRESSEFÖRENING

Stadgarna antagna vid möte den 27 februari 1960.
(Ändringar beslutade av möten i december 1960 och maj 1961).

(Rev:A 2006.01.16 B.G.H.)

(Rev:B 2015.05.15. B.G.H.)

(Komplettering: 2022.04.24.B.G.H.)


§ 1.

 

Ändamål.     HÄLSÖ VÄNNERS INTRESSEFÖRENING har
                  till syfte att genom anordnande av möten behandla och på lämpligt sätt utreda frågor rörande sådana allmänna angelägenheter som har betydelse för Hälsö. Verksamheten skall vara partipolitiskt obunden.

§ 2.

 

Medlemskap.    Inträde i föreningen erhåller envar på Hälsö bo-
                       satt person, som därom gör anmälan hos föreningsstyrelse, vilken rörande sådan anmälan äger besluta.

Komplettering: 2022.04.24.B.G.H.

Föreningsstyrelsens riktlinjer för beslut:  .:” Man måste antingen vara skriven på Hälsö, (bo på Hälsö sommar eller vinter), gått i skola på Hälsö eller vara uppvuxen på Hälsö för att bli medlem.”


§ 3.

 

Styrelse.      Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse
                  bestående utom ordföranden av minst 4 ledamöter och 2 suppleanter, vilka senare skall kallas till alla styrelsens sammanträden. Ordföranden väljes av årsmötet för en tid av 1 år.
Övriga styrelseledamöter väljes vid årsmötet för en tid av 2 år.
Suppleanterna väljes av årsmötet för en tid av 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen skall i varje ärende företräda föreningen samt är gemensamt ansvarig för dess förvaltning. räkenskaper och ekonomi. Alla utbetalningar skall attesteras av fungerande ordförande. Räkenskaperna avslutas per kalenderår.

Styrelsen kallas av ordföranden.
Första gången dessa stadgar tillämpas skall dock halva antalet ledamöter väljas för endast ett år.

§ 4.

 

Revision    För granskning av styrelsens förvaltning och
                 föreningens räkenskaper väljes 2 revisorer för 2 år
samt en suppleant för 1 år.

Revisorernas berättelse skall vara färdig senast den 1 februari
samt skall innehålla noggranna upplysningar om föreningens ekonomiska ställning.

 

§ 5.

 

Nämnder .     Inom föreningen skall finnas en vägnämnd med syfte
                   att handha frågor rörande vägunderhåll och dylikt.
Vägnämndens huvuduppgift är att arbeta på bildandet av en väg-
förening.

Inom föreningen skall finnas en badplatsnämnd med syfte att handha frågor rörande badplatser och simundervisning.

Inom föreningen skall även finnas en parknämnd med syfte att verka för anläggandet av en park men också för Hälsös förskönande över huvud.

Dessa nämnder skall bestå av lägst 3 ledamöter.På styrelsemötet 1975 resp.årsmötet 1976 bestämdes med full majoritet att ovanstående nämnder (väg & badplats) skulle utgå, eftersom Öckerö kommuns olika nämnder nu i stort sett tagit över dessa uppgifter. Som exempel kan nämnas att Öckerö kommuns Fritidsnämnd nu ansvar för underhållet av våra badplatser samt den årliga simundervisningen.(rev A: 2006.01.16. B.G.H.)


Vid Höstmötet 28 September 2014 bildades en Bastunämnd med syfte att handha frågor rörande byggande av bastu på föreningens fastighet på Bastholmen.

Denna nämnd skall bestå av lägst 2 ledarmöter.

(Bastunämnden godkändes på årsmötet 2015.04.26.)

(rev.B: 2015.05.15. B.G.H.)

§ 6.

 

Årsmöte.     Varje år hålles ett ordinarie möte. Årsmötet skall hållas
                  före april månads utgång.
Vid årsmötet skall förekomma:
                 a) val enligt stadgarna.
                 b) bestämmande av årsavgift.
                 c) styrelsens berättelse för det gågna året.
                 d) revisorernas berättelse för det sist förflutna
                     räkenskapsåret.
                 e) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
                 f) tillsättning av valberedningskommitté,
                     bestående av 2 personer.

Kallelse till möte utfärdas av styrelsen minst åtta dagar före mötet.
Föredragningslista skall åtfölja kallelsen, som kan verkställas genom
anslag. Extra möte hålles, då styrelsen finner nödigt eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar det skriftligen begär.
Vid alla möten åligger det ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden att leda förhandlingarna. Styrelsens sekreterare är jämväl föreningens sekreterare.

Beslut fattas genom öppen omröstning såvida ej annorlunda begäres.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten. Lika röstetal vid
sluten omröstning avgöres genom lottning.
Föreningens beslut skall utan dröjsmål verkställas av styrelsen

Avgifter    Avgifterna till föreningen enligt årsmötets beslut skall
                erläggas till styrelsens kassör, som jämväl är föreningens,
före utgången av oktober månad.
Medlem äger utträda ur föreningen efter till styrelsen ställd skriftlig anmälan och äger inte återfå erlagd medlemsavgift.

Stadge      Ändring av dessa stadgar kan ske, då två på varandra   
ändring    följande möten, därav ett ordinarie, därom beslutat med
                två tredjedels majoritet och en tredjedel av föreningens
medlemmar närvarande.
Detsamma gäller vid föreningens upplösning. Skulle vid upplösnings-
tillfället finnas behållning i kontanter eller värden skall dessa användas för välgörande ändamål, varom föreningen äger att besluta.
Föreningen får dock ej upphöra så länge styrelsen och motsvarande antal medlemmar ännu kvarstår.